Òg karaoke texty

Získej karaoke texty Òg, které tolik milujete. Seznam obsahuje karaoke texty, texty starších písní i texty horkých novinek Òg. Nauč se všechna slova své oblíbené skladby nebo rozjeď vlastní karaoke party dnes v noci :-).


Capercaillie - Mo Rùn Geal Òg
Text písně Mo Rùn Geal Òg od Capercaillie. bu tu fear mòr bu mhath cumadh o do mhullach gu d' bhrògan tha do shlios mar an eala 's bias na meala air ..
Julie Fowlis - A Chatrion' Òg (Young Catriona)
A Chatrion' òg 's tu rinn mo leòn, 's tu dh'fhàg fo bhròn 's fo mhulad mi, mi 'n diugh 's an dè air cnoc leam fhèin a' sileadh dheur 's mi turraman. Ach 's i mo ...
Donnie Munro - Nuair Bha Mi Òg
Videoklip, překlad a text písně Nuair Bha Mi Òg od Donnie Munro. toirt 'na mo chuimhn' iomadh ni a rinn mi nach fhaigh mi 'm bann gu ceann thall mo sgeò..
Òg-Mhadainn Shamhraidh
Album Òg-Mhadainn Shamhraidh od Kathleen MacInnes. Texty písní, překlady a videoklipy na KaraokeTexty.cz.
Donnie Munro - Gruagach Òg an Fhuilt Bhàin
Text písně a překlad Gruagach Òg an Fhuilt Bhàin od Donnie Munro. 's truagh nach robh mi mar eun ite sgiathan gun ghiorradh 's mi gun siùbhladh an iarma..
Donnie Munro - Mairead Òg
Text písně a překlad Mairead Òg od Donnie Munro. 's i mo mhàthair rinn an call nuair chuir i shealg na tunnaig mi 's nuair ràinig mi an linne chaol 's a..
Capercaillie - Òran Sùgraidh
Videoklip a text písně Òran Sùgraidh od Capercaillie. 's i nighean mo ghaoil an nighean donn òg nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhròn 's i n..
Runrig - Na h-Uain a's t-Earrach
tha sinn òg òg tha sibh mar na h-uain a's t-earrach siubhal 's a leum, tapaidh, saor ach an fhaca sibh na caoraich aosd' nì aon dhuibh gluasad 's leanaidh 'n corr
Kathleen MacInnes - Dùthaich MhicAoidh
mo mhallachd aig na caoraich mhòr càit a bheil clann nan daoine còir dhealaich rium nuair bha mi òg mus robh Dùthaich 'IcAoidh na fàsach? tha trì fichead ...
Donnie Munro - Sìne Bhàn
blàth nan cailin, Sìne Bhàn reul nan nighean, dìleas òg, cuspair dìomhair i dom dhàn, gràdh mo chridh', an rìbhinn òg. àros sona bh' againn thall
Soundtrack - Rebelka
A naoidhean bhig, cluinn mo ghuth. Mise ri d' thaobh, O mhaighdean bhàn. Ar rìbhinn òg, fàs a's faic. Do thìr, dìleas féin. A ghrian a's a ghealach, stiùir sinn
Runrig - Rìbhinn Ò
tiugainn leam a rìbhinn òg tiugainn leam a nighean, tiugainn leam tiugainn gu na beanntan àrd abair sealladh, dathan earraich ann tiugainn gu na beanntan àrd
Kathleen MacInnes - Ceud Fàilt' air Gach Gleann
b' òg a chreach am bàs mi aig aois a dhà no trì cha b' urrainn dhomh bhith dàna ' n lùib mo chàirdean airson sìth nuair thugadh bhuam mo mhàthair an uair sin ...
Capercaillie - Cumha do dh'Uilleam Siosal
och a Thearlaich òg Stiùbhart 's e do chuis rinn mo lèireadh thug thu uam gach ni bh'agam ann an cogadh a'd aobhar cha chrodh is cha chàirdean rinn mo ...
Runrig - Rìbhinn Donn
na bliadhnaichean dol bhuainn is bhon chiad là gheall mi dhut chuir sinn seachad cuart am bliadhn' is gach uile gheamhraidh anns a bhlàths a chailin òg dhan ...
Donnie Munro - Soraidh le Eilean A' Cheò
soraidh leis an ait' an d'fhuair mi m'àrach òg eilean nam beann àrda far an tàmh an ceò air a moch a dh'èireas grian nan speur fo ròs a' fuadach a neul na ...
Kathleen MacInnes - O Luaidh
gruagach òg, 's chòrd a pearsa rium chaidh mi anull 's gun fhaic mi i dlùth 's a' mhais' air a gnùis a dh'ùraich leannanachd o luaidh an tèid thu leam gu tìr nam ...
Donnie Munro - Griogal Cridhe
nuair bhios mnathan òg a' bhaile nochd 'nan cadal sèimh, 's ann bhios mise air bruaich do lice, Bualadh mo dha làimh. obhan obhan obhan iri obhan iri o
Runrig - Tìr an Airm
Videoklip, překlad a text písně Tìr an Airm od Runrig. an tèid thu leam a rìbhinn òg gu tìr mo gràidh sìtheil sona 's chì thu saighdearan a' ruith ..
Donnie Munro - Tàladh Chriosda
An Eala Bhàn · Gruagach Òg an Fhuilt Bhà.. Sìne Bhàn · Tàladh Chriosda · Griogal Cridhe · Calum Sgàire · Tuireadh Iain Ruaidh · Soraidh le Eilean A' Cheò  ...

Podobné texty písní


Poslední texty písní

Òg
2h
máj
e mont
bridge
fire
krédo
mamča


Najděte nejlepší Rozvoz jídla ve vašem městě nebo si zajděte do vyhlášené Restaurace. Zůstanete doma? Uvařte si samy tady jsou Recepty.