Kathleen macinnes Òganaich an Òr karaoke texty

Získej karaoke texty Kathleen macinnes Òganaich an Òr, které tolik milujete. Seznam obsahuje karaoke texty, texty starších písní i texty horkých novinek Kathleen macinnes Òganaich an Òr. Nauč se všechna slova své oblíbené skladby nebo rozjeď vlastní karaoke party dnes v noci :-).


Kathleen MacInnes - Òganaich an Òr-Fhuilt Bhuidhe
Videoklip a text písně Òganaich an Òr-Fhuilt Bhuidhe od Kathleen MacInnes. nuair a dhìreadh tu na stùcan leis a' ghunna caol nach diùltadh 's e do luai..
Kathleen MacInnes - O Luaidh
Videoklip a text písně O Luaidh od Kathleen MacInnes. o luaidh, 's truagh nach deachaidh sinn è luaidh, 's truagh nach deachaidh sinn o gura truagh a' chei..
Kathleen MacInnes - Tuireadh Bàrd Thùrnaig
Videoklip a text písně Tuireadh Bàrd Thùrnaig od Kathleen MacInnes. chuir e gu buil bhuadhmhor an tàlann a fhuair e ga cleachdadh gu suairce le huaislea..
Kathleen MacInnes - Jimmy Mo Mhìle Stòr
Videoklip a text písně Jimmy Mo Mhìle Stòr od Kathleen MacInnes. bliadhn' mun àm sa dh'fhalbh fada bhuam rùn mo chrìdh' gus an cuairtich e an saoghal ..
Kathleen MacInnes - Dh'èirich Mi Moch Madainn Chèitein
Videoklip a text písně Dh'èirich Mi Moch Madainn Chèitein od Kathleen MacInnes. gun robh gaisgich dheas air èirigh... a chur beatha 'n cainnt na Fèi..
Kathleen MacInnes - A Mhic Iain 'Ic Sheumais
Videoklip, překlad a text písně A Mhic Iain 'Ic Sheumais od Kathleen MacInnes. A Mhic Iain 'ic Sheumais Tha do sgeul air m' aire Air farail ail eò, air fa..
Kathleen MacInnes - Bha Mise Raoir air an Àirigh
Text písně Bha Mise Raoir air an Àirigh od Kathleen MacInnes. sgaoileadh a bhreacain mum uachda dh'aithnich mi nach b' e mo luaidh e dh'aithnich mi nac..
Kathleen MacInnes - Reul Àlainn a' Chuain
Videoklip a text písně Reul Àlainn a' Chuain od Kathleen MacInnes. reul àlainn a' Chuain reul àlainn a' Chuain is choisrig E d' shoillse reul àlainn a..
Kathleen MacInnes - Dùthaich MhicAoidh
Text písně a překlad Dùthaich MhicAoidh od Kathleen MacInnes. mo mhallachd aig na caoraich mhòr càit a bheil clann nan daoine còir dhealaich rium nuai..
Òg-Mhadainn Shamhraidh
Òganaich an Òr-Fhuilt Bhuidhe, video. Tuireadh Bàrd Thùrnaig, video. Reul Àlainn a' Chuain, video. O Luaidh, video. Dh'èirich Mi Moch Madainn Chèitein ...
Kathleen MacInnes - An Dà Fheannaig
Text písně a překlad An Dà Fheannaig od Kathleen MacInnes. chuala mi 's mi là air sgrìob dà fheannaig bha ri bròn ... is càiridh a chùl òr-bhuidh' trom ar nead ...
Kathleen MacInnes - Òran Tàlaidh na Mnà-Sìdhe
Text písně a překlad Òran Tàlaidh na Mnà-Sìdhe od Kathleen MacInnes. 's e mo leanabh mingiliseach maingiliseach, bualadh nan each glac nan lùireach, n..
Kathleen MacInnes - Òran na Cloiche
a' Chlach a bha mo sheanmhair 's mo sheanair oirre seanchas air tilleadh mar a dh'fhalbh i mo ghalghad a' Chlach 's gur coma leam i 'n Cearrara an Calasraid ...
Kathleen MacInnes - Ceud Fàilt' air Gach Gleann
Videoklip, překlad a text písně Ceud Fàilt' air Gach Gleann od Kathleen MacInnes. ceud fàilt' air gach gleann 's air na beanntannan mòr 's iad a chuimhn..

Podobné texty písní


Poslední texty písní

m
yo
ayo
ven
tht
amy
ljus
rofo
lolo
sabu
hasi
xxxx
sade
minea
jay z
kodex
perte
tarzi
rakim
tesla
brain
shu i
alpin
triore
a cold
pythia
dj x
ulosto
mabool
casely
piloti
the...
animal
ver mi
vixx
scndl
vexare
vec